آکادمی المپیک|مراکز آکادمی|توسعه ارزش های المپیک (OVEP)

توسعه ارزش های المپیک ( OVEP )

معرفی:

نظر به اهمیت و گستردگی برنامه های توسعه و ترویج ارزش های المپیک، تنوع مخاطبان آن در سطح سازمان های ورزشی و جامعه، بخشی از ماموریت کمیته ها و آکادمی های ملی المپیک بر اساس منشور المپیک و نیز توصیه های دستور کار 2020 کمیته بین المللی المپیک، بخش توسعه ارزش های المپیک ( OVEP) به عنوان  تامین کننده  محتوا و تقویت برنامه های "تعلیم و تربیت مبتنی بر ارزش های المپیک" در آکادمی ملی المپیک تشکیل گردید.

اهداف و  وظایف :

-         بررسی و مطالعه مستمر دستوراالعمل ها و راهنماهای کمیته بین المللی المپیک و آکادمی بین المللی المپیک در این زمینه به منظور تامین به روز منابع و محتوای فعالیت ها و برنامه های مرتبط و بکارگیری آنها در برنامه های تعلیم و تربیتی سازمان های ورزشی

-         معرفی، آموزش و ترویج ارزش های المپیک در کلیه برنامه های آموزشی سازمان های المپیکی به ویژه برنامه های مرتبط به ورزشکاران ملی

-         جلب حمایت و ترویج ارزش های المپیک در میان افراد برجسته، معروف، هنرمند، مقامات، .... در سطح جامعه به منظور ایجاد مسئولیت در میان آنها برای توسعه و ترویج این ارزش ها از طریق حوزه کاری خود

-         گسترش جامعه مخاطب در سطح کشور با تاکید بر جوامع با نیاز بیشتر مانند کودکان و دانش آموزان کم برخوردار و آسیب پذیر

-         تعامل و مشارکت مستمر با سازمان های ورزشی دیگر بخصوص بخش تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش به منظور پوشش دادن حداکثر جامعه معلمان تربیت بدنی و دانش اموزان سراسر کشور با برنامه های مشترک ارزشهای المپیک و تربیت بدنی در مدارس و نیز فعالیت های دو سویه

-         تعامل و مشارکت مستمر با ورزشکاران قهرمان و المپین های محبوب به منظور ایجاد الگو در سطح جامعه (به خصوص ارتباط مستمر با کمیسیون ورزشکاران)

-         ارتباط مستمر با نمایندگی های سازمان های بین المللی اجتماعی مانند سازمان ملل و یونسکو در کشور در راستای تعریف و اجرای برنامه های مشترک از جمله توسعه اجتماعی از طریق ورزش

-         تعریف و اجرای برنامه ها و پروژه های مختلف و موثر در این زمینه به منظور جلب حمایت بیشتر المپیک سولیداریتی

-         مشارکت با سازمان های ورزشی و اجتماعی داخلی (NGOs) به منظور توسعه سلامت، شادابی، امید ، پایداری در محیط زیست در جامعه از طریق ورزش

-         توسعه و ترویج المپیزم در عمل در میان کلیه بخش های سازمانی در آکادمی و کمیته ملی المپیک

-         مشارکت و استفاده از هر فرصتی مانند گردهمایی ها، سمینارها، کارگاه ها و دوره های آموزشی به منظور معرفی و ترویج ارزش ها

-         حضور، تعامل و مشارکت با مراکز علمی، هنری، فرهنگی کشور به منظور بهره گیری از پتانسیل آنها و اهم افزایی در مسیر توسعه و ترویج ارزش های المپیک در میان اقشار مختلف جامعه

-         برقراری ارتباطات و مشارکت با سازمان های ورزش مرتبط در سطح بین المللی

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

     ثبت نام در دوره غیر حضوری آموزش ارزش های المپیک ویژه معلمان تربیت بدنی سراسر کشور ( 1 اردیبهشت - 1 خرداد 1399)

 

 

 

 

منابع آموزشی ارزش های المپیک  OVEP