بازدید رئیس کمیته ملی المپیک از بخش های مختلف و امکانات آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک ( 11 بهمن ماه 1396 )

بازدید رئیس کمیته از آکادمی

دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶

بازدید رئیس کمیته از آکادمی1

دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶

بازدید رئیس کمیته از آکادمی2

دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶

بازدید رئیس کمیته از آکادمی3

دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶

بازدید رئیس کمیته از آکادمی4

دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶

بازدید رئیس کمیته از آکادمی5

دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶

بازدید رئیس کمیته از آکادمی6

دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶

بازدید رئیس کمیته از آکادمی7

دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶

بازدید رئیس کمیته از آکادمی8

دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶

بازدید رئیس کمیته از آکادمی9

دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.