بازدید رئیس دانشگاه تهران از آکادمی ملی المپیک

بازدید رئیس دانشگاه تهران از آکادمی ملی المپیک2

یکشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۰

بازدید رئیس دانشگاه تهران از آکادمی ملی المپیک10

یکشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۰

بازدید رئیس دانشگاه تهران از آکادمی ملی المپیک9

یکشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۰

بازدید رئیس دانشگاه تهران از آکادمی ملی المپیک8

یکشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۰

بازدید رئیس دانشگاه تهران از آکادمی ملی المپیک7

یکشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۰

بازدید رئیس دانشگاه تهران از آکادمی ملی المپیک6

یکشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۰

بازدید رئیس دانشگاه تهران از آکادمی ملی المپیک5

یکشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۰

بازدید رئیس دانشگاه تهران از آکادمی ملی المپیک4

یکشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۰

بازدید رئیس دانشگاه تهران از آکادمی ملی المپیک3

یکشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۰

بازدید رئیس دانشگاه تهران از آکادمی ملی المپیک1

یکشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.