کارگاه بررسی نتایج تست های فیزیولوژیکی

کارگاه بررسی نتایج تست های فیزیولوژیکی و  طراحی تمرین بر اساس نتایج به دست آمده6

کارگاه بررسی نتایج تست های فیزیولوژیکی و طراحی تمرین بر اساس نتایج به دست آمده6

شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸
کارگاه بررسی نتایج تست های فیزیولوژیکی و  طراحی تمرین بر اساس نتایج به دست آمده5

کارگاه بررسی نتایج تست های فیزیولوژیکی و طراحی تمرین بر اساس نتایج به دست آمده5

شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸
کارگاه بررسی نتایج تست های فیزیولوژیکی و  طراحی تمرین بر اساس نتایج به دست آمده4

کارگاه بررسی نتایج تست های فیزیولوژیکی و طراحی تمرین بر اساس نتایج به دست آمده4

شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸
کارگاه بررسی نتایج تست های فیزیولوژیکی و  طراحی تمرین بر اساس نتایج به دست آمده3

کارگاه بررسی نتایج تست های فیزیولوژیکی و طراحی تمرین بر اساس نتایج به دست آمده3

شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸
کارگاه بررسی نتایج تست های فیزیولوژیکی و  طراحی تمرین بر اساس نتایج به دست آمده2

کارگاه بررسی نتایج تست های فیزیولوژیکی و طراحی تمرین بر اساس نتایج به دست آمده2

شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸
کارگاه بررسی نتایج تست های فیزیولوژیکی و  طراحی تمرین بر اساس نتایج به دست آمده1

کارگاه بررسی نتایج تست های فیزیولوژیکی و طراحی تمرین بر اساس نتایج به دست آمده1

شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.